Širokopásmové PLC systémy

Pokračování z č. 3/2019

Historický vývoj

Podobně jako v klasické telekomunikační technice vzrostla poptávka po širokopásmových kanálech a okruzích v přístupových sítích, projevil se tento trend i v přenosových prostředcích využívajících jako přenosovou cestu distribuční silnoproudá vedení. Snahy o využití rozvětvených distribučních silnoproudých vedení nn i pro jiné účely než pro řízení a telematiku, se projevovala již od poloviny minulého století. Nejčastější pokusy byly směrovány do oblasti přenosu hovoru. Tyto přenosy byly realizovány nejen po nn domovních rozvodech (bytový interkom), ale i např. po důlních trakčních elektrických sítích či drážních elektrických sítích. Byly však zaznamenány i pokusy s přenosem rozhlasových pořadů ve formě vf drátového rozhlasu (modulace signálu do pásem řádově desítek až stovek kHz) ve větších areálech, jakými byly např. studentské koleje. Tyto pokusy však byly ojedinělé a všechny byly limitovány především hladinou provozních rušení v dané síti.
Základní trend budování moderních telekomunikačních sítí vede k požadavku vytvořit bohatě dimenzovanou páteřní síť, která by navazovala na soustavu různých přístupových sítí. V případě přenosu širokopásmových signálů se mimo jiné zdůrazňuje požadavek na efektivní využití již vybudované infrastruktury místních telefonních sítí. To se odráží zejména na trendu rychlého zavádění několika typů tzv. digitálních účastnických přípojek, které jsou často označovány souhrnným názvem x-DSL.
Silnoproudá distribuční síť však také představuje infrastrukturu, která je z hlediska možné přenosové kapacity velmi málo využita. Přitom představuje přístupovou síť přivedenou až k jednotlivému spotřebiteli elektrické energie a umožňující přenos digitálních signálů o přenosové rychlosti řádově jednotek až stovek Mbit/s. Poslední desetiletí minulého století proto přineslo požadavek na využití částí silnoproudých sítí i pro přenos širokopásmových vysokorychlostních datových signálů… (Chci předplatit časopis)