Elektrické instalace a elektrické spotřebiče s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti laici (to platí obecně, ale především pro bytové instalace), musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi, anebo jakákoliv jiná činnost nevyžadovala odborné znalosti nebo elektrotechnickou kvalifikaci.
Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být užívány pouze k účelům, pro které byly vyrobeny a zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo spotřebiči závadu nebo poruchu je povinen zajistit její posouzení, popř. její odstranění osobou odborně způsobilou. Na tuto skutečnost musí být laický uživatel upozorněn.
Podrobnosti stanovují příslušné předmětové normy pro jednotlivá elektrická zařízení a/nebo spotřebiče.

Poznámka: U spotřebičů již dnes jejich dodavatelé vybavují výrobky kompletní dokumentací, obsahující i další ustanovení dotýkající se spotřebiče (např. o jeho likvidaci). U elektrických instalací jsou často dodávány jen kusé, či žádné potřebné informace. Tento stav byl dříve přijímán, nicméně v současnosti i do ČR proniká praxe soudního řešení „nepodání informace“.

Napájení elektrického zařízení

Elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky musí být napájeny ze zdroje nízkého nebo malého napětí.

Poznámka: Požadavky na určitá zařízení pracující s vyšším napětím než 1000 V (např. neonové poutače) jsou dány v příslušných normách části 7 ČSN 33 2000 (viz např. ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky).

Stupeň ochrany krytem musí odpovídat způsobu použití (vnějším vlivům), ale nesmí být menší než IP 2X. Výjimku z tohoto požadavku tvoří objímky svítidel a závitové pojistky, které při výměně vyměnitelných částí nemají ochranu před úmyslným dotykem, což je dáno více než stoletým využíváním závitového upevnění typu „E“.

Výměna světelných zdrojů (žárovek, tzv. úsporných světelných zdrojů, zářivek a startérů) a výměna závitových pojistek může být prováděna pouze při vypnutém stavu napájení.

Poznámka: Z tohoto důvodu jsou na místa, kde se předpokládá ovládání laiky, zásadně požaduje nahrazování pojistek jinými přístroji (jističi).

Rovněž zavedení svítidel se zabudovanými, nevyměnitelnými LED světelnými zdroji vedlo k požadavku použití proudových chráničů u světelných obvodů v bytech (viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Z1 ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody)… (chci objednat časopis)

Ing. Karel Dvořáček