Technické parametry zařízení

Na základě informace sdělené žadatelem mají zařízení plynovodu a tlakové kanalizace následující parametry:
a) materiál a dimenze plynovodu – PE 63,
b) provozní přetlak plynovodu – 0,3 MPa,
c) materiál a dimenze tlakové kanalizace – PE 63,
d) provozní tlak znečištěné vody v tlakové kanalizaci – 0,5 MPa.

Současný stav

V souběhu plynovodu byla realizována stavba tlakové kanalizace v souběhu sítí, kde je vzdálenost povrchů potrubí mezi sítěmi v rozmezí 0,5 až 0,6 m v rozporu se stanoviskem společnosti RWE Gas Net, s.r.o. 5000567432 k této stavbě.
Podle platných normativních předpisů – ČSN 73 6005 Příloha A Tabulka A.1. platí pro vzdálenost vedení stokových sítí a kanalizačních přípojek 1,0 m.
Podle platné legislativy – zákon č. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 – jsou plynovody chráněny ochranným pásmem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys,… (chci předplatit časopis)

Ing. Jiří Buchta, CSc.,
předseda sekce plyn ČSTZ,
soudní znalec – technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny),
ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení