V řadě oblastí našeho soukromého i profesního života se setkáváme s narůstající úrovní automatizace. Každodenně jsme s tímto trendem konfrontováni, a přitom jej nemusíme ani vnímat. Automatizace budov si klade za cíl navzájem zkombinovat jednotlivé funkce v budově a zjednodušit implementaci různých zákaznických požadavků. Systémová instalace KNX je logickým vyústěním požadavků na implementaci tradičních a nových požadavků na elektrické instalace v budovách a nahrazuje klasické instalační metody. Inteligentní přístroje komunikující po sběrnici řídí efektivně standardní známé funkce a nabízí další širokou řadu rozšířených možností, které by nebylo možno realizovat jinak, než sběrnicovým systémem. Společnost HDL Automation nabízí obsáhlou výrobkovou řadu, která umožňuje uspokojit i ty nejnáročnější požadavky kladené na elektrické instalace v budovách.
Systém KNX je předním, celosvětovým inteligentním systémem pro řízení budov. KNX je výsledkem sloučení rozšířených sběrnicových systémů a vychází z dobře známé EIB (Evropská instalační sběrnice), která je úspěšně etablována na trhu od roku 1992.

Co znamená, když se řekne KNX?

  • KNX je prvním mezinárodním standardizovaným systémem pro automatizaci budov. Odpovídá požadavkům mezinárodní normy ISO/IEC 14543-3, evropským normám CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 a 13321-2, čínské normě GB/Z 20965 a normě USA ANSI/ASHRAE 135.
  • KNX představuje jasně definovanou systémovou platformu, v níž produkty KNX od různých výrobců mohou vzájemně spolupracovat.
  • Jak datový protokol, tak také jednotlivé přístroje, mají certifikaci podle standardu KNX.
  • Tímto způsobem je systém KNX schopen zaručit síťové propojení, vzájemnou součinnost a kompatibilitu jednotlivých prvků. Je to tedy technologie budoucnosti.
  • Pro projektování, inženýring a uvádění všech instalací KNX do provozu slouží jediný softwarový nástroj – ETS.
  • Jak výrobci, tak také asociace KNX celosvětově podporují odborníky při projektování elektroinstalací, jejich uvádění do provozu i údržbě.
  • K dispozici jsou rozsáhlé možnosti školení v certifikovaných školicích centrech, jak pro začátečníky, tak pro zkušené uživatele.
  • Členy asociace KNX je 500 mezinárodně certifikovaných výrobců.
  • Více než 90 000 kvalifikovaných partnerů působí celosvětově jako projektanti, elektromontéři a integrátoři KNX instalací.
  • Tisíce budov po celém světě, od rezidenčních až po letištní komplexy, jsou vybaveny více než 10 milióny přístrojů KNX.

Používání nových materiálů a využívání obnovitelných zdrojů energií je považováno za nejdůležitější inovace při stavbě budov v posledních několika letech. Rostoucí nároky na pohodlí, nové funkční možnosti a současně omezená dostupnost zdrojů a rostoucí náklady na energie vytváří základnu pro inteligentní řízení budov v moderních objektech. KNX propojuje všechny prvky elektrické instalace a vytváří z nich síťově propojený systém. Tímto způsobem je zaručena transparentnost a využití informací v rámci takové instalace. V tomto systému všichni uživatelé vzájemně „komunikují“ prostřednictvím jediného sběrnicového kabelu. Je tak možno integrovat všechny funkční subsystémy v rámci budovy do jediného řešení, s plynulým přechodem mezi jednotlivými rozhraními. Sběrnicový systém KNX je možné použít v bytových i nebytových (průmyslových a obchodních) objektech.

Oblasti použití:
– osvětlení,
– řízení klimatu v budově,
– ochrana před slunečním zářením,
– bezpečnost,
– řízení spotřeby energií,
– provoz budovy,
– automatizace,
– komunikace.

Jak funguje systémová instalace KNX?

Prostřednictvím komunikační sběrnice KNX jsou všechny snímače (např. tlačítkové ovladače, snímače přítomnosti atd.) vzájemně propojeny datovým kabelem s akčními členy (např. stmívacími a spínacími akčními členy, žaluziovými akčními členy atd.). Akční členy ovládají silový obvod ke spotřebiči. Komunikace mezi všemi systémovými přístroji probíhá formou datových telegramů, posílaných po sběrnicovém kabelu. Snímače vysílají povely, akční členy jim „naslouchají“ a po adresaci provedou požadovanou funkci. Pomocí systémové instalace KNX lze vytvořit širokou řadu funkcí, např. skupinové povely, logické sekvence, řídicí a regulační úkoly.
Komunikačním médiem je kabel KNX. Jednoduše řečeno, sběrnice KNX je tvořena krouceným metalickým párem, který propojuje všechna zařízení systému. Po tomto kabelu jsou odesílány jak datové telegramy, tak je napájena elektronika přístrojů připojených na sběrnici. Systém KNX je možno dále rozšířit o datové protokoly pro přenos dat přes paketové sítě (IP datagramy) a radiofrekvenční řešení. Vytvořená struktura KNX je z hlediska návrhu velmi pružná, díky možným připojením jednotlivých zařízení. Může být konfigurována jako lineární, stromová, hvězdicová a kombinace těchto konfigurací. Struktura KNX je uspořádána do linií, které jsou vzájemně propojeny liniovými spojkami v závislosti na velikosti sítě. Zařízení zapojená do příslušných linií (snímače a akční členy) jsou napájeny ze zdrojů bezpečného malého napětí (30 V DC). Celý sběrnicový systém KNX může sestávat z více než 50 000 přístrojů (účastníků na sběrnici). Navíc, různé skupiny funkcí budov je možno vzájemně propojovat. Změny v průběhu realizace projektu a také rozšíření projektu je možné uskutečnit bez nutnosti komplikovaně předělávat projekt a nově klást kabeláž. Změny u stávajících systémů je možné provádět i po několika letech, neboť systém KNX zaručuje kompatibilitu stávajících a budoucích zařízení.

Softwarový nástroj ETS

Pro projektování, uvádění do provozu a údržbu instalací KNX se používá softwarový nástroj ETS (Engineering Tool Software), fungující nezávisle na výrobcích zařízení. Má uživatelsky přívětivé menu, které intuitivně vede uživatele na další postupné kroky. Profesionálové oživující systém jednoduše vyberou metodou „táhni a pusť“ jednotlivé výrobky z databáze, nastaví k nim parametry a propojí navzájem snímače a akční členy. Po úspěšném uvedení instalace KNX do provozu pomáhá tento softwarový nástroj při vytváření projektové dokumentace. ETS běží pod aktuálně používanými verzemi operačního systému Microsoft Windows®. HDL Automation nabízí ucelené školicí programy pro parametrizaci a uvádění systémové instalace KNX do provozu v novém certifikovaném školicím centru KNX na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Základem je certifikační školení KNX kde se studenti nejen teoreticky ale i prakticky učí systém KNX projektovat, parametrizovat a oživovat. Na závěr pak skládají zkoušky a po jejich úspěšném zvládnutí se stávají partnery KNX.
V průběhu implementace systémů čelí projektanti, systémoví integrátoři a elektroinstalační firmy řadě výzev, s nimiž se musí vypořádat. Portfolio přístrojů HDL Automation jim umožňuje plně uspokojit potřeby investorů. Navíc pracovníci HDL Automation poskytují všem maximální pomoc při výběru nejvhodnějších výrobků, nabízejí ucelený školicí program, zajistí podporu a odpoví na technické dotazy, které se objeví během instalace a uvádění systémů do provozu.

Ing.Richard Müller, HDL Automation s.r.o.