Nová definice detekce požáru v průmyslových provozech

V současné době máme k dispozici velké množství různých řešení možnosti detekce požáru ve standardních aplikacích, jako jsou kancelářské a obytné budovy. Průmyslové provozy však často představují pro klasické požární hlásiče neřešitelné výzvy. Nepříznivé povětrnostní podmínky, jako je prach nebo vlhkost, vedou k planým poplachům nebo dokonce k poškození a selhání těchto hlásičů. Plané poplachy mohou navíc zásadně zvýšit náklady, pokud např. mají za následek zbytečné ztráty ve výrobě. Riziko požáru u průmyslových zařízení je však obzvlášť vysoké.
Společnost GTE Industrieelektronik GmbH stála před mimořádnými výzvami týkajícími se detekce požáru v průmyslovém prostředí již před 20 lety a vyvinula systém včasné detekce požáru (ADICOS).
Systém se skládá z různých detekčních prvků vhodných pro průmyslové použití a byl mnohokrát použit v rozličných situacích. Některými z typických aplikací jsou elektrárny, recyklační zařízení, ocelárny, mlýny, sila, skladování, doprava a zpracovatelské objekty na uhlí, dřevěné třísky, biomasu, alternativní paliva atd.

Přehled výrobků – hlásiče

GSME-M4 Hlásiče plynů hoření příští generace

Hlásiče plynů hoření GSME razí cestu Systému včasné detekce požáru. Již v počáteční fázi detekují otevřené i skrytě doutnající požáry. Nová generace hlásičů GSME-M4 se vyznačuje čtyřmi plynovými parametrizovanými polovodičovými senzory (CO/H2/HC/NOx ), které se používají k detekování a vyhodnocování koncentrace plynů charakteristických pro požáry pomocí multikriteriální analýzy. Jejich robustní provedení je chrání před poškozením vlivem prachu, nečistot a vlhkosti.
Díky multikriteriálnímu vyhodnocování lze potlačit rušivé vlivy, jako jsou výfukové plyny dopravních prostředků nebo emise plynů z přepravovaných materiálů. K tomuto účelu je při zprovozňování zamapováno spektrum rušivých vlivů. Toto spektrum začleňuje místní hodnoty expozice plynům do interního vyhodnocení hlásiče. V kombinaci s obslužným PC lze vyvolat data ze senzoru každého hlásiče prostřednictvím sběrnice M-bus ADICOS a samostatně je vyhodnotit v počítačovém softwaru ADICOS Manager. Kdykoliv je možná i cílená parametrizace.
S přihlédnutím ke konstrukci lze hlásiče GSME využít prakticky v jakémkoliv prostoru, například se ideálně hodí pro montáž podél uzavřených dopravníkových tras, uvnitř skladovacích zásobníků nebo ve volném prostoru nad náplní sil.

GSME-X20 Hlásiče plynů hoření pro zónu s nebezpečím výbuchu 20

V mnoha průmyslových systémech jsou prostory, které podléhají provozu podle směrnice 1992/92/EHS. V těchto prostorách s nebezpečím výbuchu se smějí provozovat pouze elektrická zařízení s příslušnou certifikací. Platí to i pro technologii detekce požáru. Z tohoto důvodu společnost GTE nabízí své hlásiče GSME jako typově schválené podle směrnice 2014/34/EU, stejně jako podle norem IEC Ex. Hlásič GSME-X20 nabízí stejnou funkčnost jako standardní GSME-M4, ale je schválen k provozu v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 20 až 22.
GSME-X22 Hlásiče plynu hoření pro zónu s nebezpečím výbuchu 22
Výrobek GSME-X22 nabízíme jako cenově střední variantu mezi hlásičem GSME-M4 bez certifikace Ex a typově schváleným hlásičem GSME-X20. Tento hlásič je schválen k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22 na základě vlastního posouzení s prohlášením výrobce.

HOTSPOT-1000 Inteligentní infračervené hlásiče

ADICOS HOTSPOT je infračervená termokamera s inovační infračervenou měřicí technologií a inteligentním vyhodnocováním signálu pro rychlou detekci doutnajících a otevřených požárů všeho druhu dokonce i v počáteční fázi. Zabudovaný senzor s polem s bateriemi termočlánků je vybaven 1000 teplotně citlivými pixely, které lze jednotlivě parametrizovat. Tímto lze hlásič HOTSPOT dokonale přizpůsobit každému jedinečnému nastavení k danému použití a cíli detekce, který má být splněn.
Rychlá doba odezvy přibližně 0,1 sekundy dovoluje monitorování doutnajících shluků v dopravních pásech nebo jiných přepravních systémech. Je možné časně detekovat i horké pohony, hřídelová ložiska a válce.
Vedle hlásičů plynů hoření GSME lze hlásiče HOTSPOT využít nad skladovacími objekty, stejně jako uvnitř sil pro monitorování uskladněného sypkého materiálu. Jejich odolné provedení a zabudované konektory pro ofukování optiky vzduchem je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí. Kromě infračerveného senzoru je každý HOTSPOT vybaven klasickou kamerou pro účely prostorového nastavení a orientace. Pro pohodlnou montáž v poloze s požadovaným úhlem je k dispozici robustní montážní konzola s kulovým kloubem.

HOTSPOT-X20 Infračervený hlásič pro zónu s nebezpečím výbuchu 20

Poté co bylo zvládnuto náročné certifikační období, byl představen jako první na světě infračervený hlásič s certifikací pro zónu s nebezpečím výbuchu 20 – HOTSPOT-X20. Přezkoušení typu bylo vyhovující jak podle směrnice ATEX, tak podle norem IEC Ex. Hlásič HOTSPOT-X20 je tudíž schválen k provozu po celé zeměkouli. Podobně jako hlásič HOTSPOT-1000 má hlásič HOTSPOT-X20 rozlišení 1000 teplotně citlivých pixelů a vestavěný konektor pro připojení ofukování optiky vzduchem. HOTSPOT-X20 nemá klasickou kameru, ale obsahuje montážní přírubu pro pevné čelní osazení do roviny na všechny druhy krytů a ploch.

HOTSPOT-X22 Infračervené hlásiče pro zónu s nebezpečím výbuchu 22

Podobně jako u hlásičů plynů hoření GSME, nabízíme též cenově střední variantu infračerveného hlásiče HOTSPOT pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. Provedení hlásiče HOTSPOT-X22 vychází z hlásiče HOTSPOT-1000 a nabízí stejný funkční rozsah.

TPME Parametrizovatelné hlásiče teploty

TPME (jednotka hlásící teplotu) je cenným přírůstkem k hlásičům GSME a HOTSPOT pro detekci požáru v průmyslovém prostředí. Umožňuje snadné začlenění bodového a průběžného monitorování teploty do Systému včasné detekce požáru. TPME se používá tehdy, když nejsou použitelné jiné detekční technologie kvůli nepříznivým podmínkám vnějších vlivů, a tam, kde prvořadým cílem detekce je zjištění přehřátých částí strojů. Se svými třemi různě instalovanými teplotními sondami umožnuje přímé monitorování jednotlivých součástí strojů, jako jsou motory, převody nebo ložiska – a to i tehdy, když je k nim obtížný přístup. Díky samostatně nastavitelným prahovým hodnotám poplachu a předpoplachu lze detekovat poruchu zařízení a zabránit škodě ještě během jejího vzniku.

Více na www.inte.cz

František Krejčí,
INTE