Třebaže již od 1. července 2017 je závazné nařízení Evropské unie CPR (Construction Products Regulation), u odběratelů a uživatelů kabelů je na toto téma stále řada nejasností. Uvádíme zde proto základní informace a odpovědi na nejčastější dotazy.
Požáry v budovách a stavbách mají ročně jen v Evropě na svědomí na 4000 lidských životů. Nejčastěji k těmto situacím dochází v prostorech, ve kterých trávíme většinu svého času. Oheň se dokáže rozšířit po celé místnosti do tří minut, na záchranu tak člověku nezbývá mnoho času. Extrémní rychlost požáru způsobuje především velké množství plastových předmětů a materiálů vyskytujících se ve stavebních objektech. Nová EN 50575 chce díky bezpečnějším kabelům zajistit v případě požáru omezení šíření požáru, únik menšího množství škodlivých a agresivních emisí, a tím zlepšení viditelnosti, což znamená delší čas na evakuaci osob.

Nově je povinné označení CE

Součástí nařízení a normy je ověření a potvrzení kvality pomocí označení CE. To znamená, že každý kdo na trh uvádí nový kabel, musí typ zkoušet, klasifikovat a označit podle pravidel EU. Kabely v rámci normy EN 50575 jsou testovány v reakci na oheň (kouř, kyselost, vývin tepla).
Třídy reakce kabelů na oheň jsou pak B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca. Výrobci a dovozci kabelů jsou proto nyní povinni vypracovat tzv. Prohlášení o vlastnostech kabelu. Pokud výrobce splní testy na požární vlastnosti a výrobek odpovídá údajům v Prohlášení o vlastnostech kabelu, má právo používat označení CE na svých typech kabelů.

Kvalitu navíc ověřuje třetí subjekt (v ČR je notifikovaný orgán EZÚ Praha).

Kabely dodávané na trh podle CPR musí být testovány a prověřeny i třetím (notifikovaným) subjektem, který posoudí vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech kabelu podle normy EN 50575. Normu musí kromě výrobců ovládat dovozci i velkoobchody, montážní firmy či projektanti.
Odběratelům je doporučeno vždy kabely řádně překontrolovat, zda mají příslušný štítek s označením CE a správnou požární třídu potřebnou pro konkrétní použití.
S kontrolou kabelů a prověřování vlastností pomáhá již několik let právě AVK – Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR.

Podrobné informace o CPR najdete na webových stránkách www.vyrobcikabelu.cz.

CPR – Nejčastější dotazy

Otázka : Co je účelem CPR?

Nařízení o uvádění stavebních výrobků na trh (CPR)1 uvádí harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh ve vztahu k jejich výkonovým parametrům a vlastnostem. Toho je dosaženo poskytnutím „společného odborného jazyka“ nabízejícího jednotné metody pro posouzení výkonových parametrů a vlastností stavebních výrobků a porovnání výkonových parametrů a vlastností výrobků od různých výrobců v různých zemích.
Tyto metody jsou uvedeny v harmonizovaných normách nebo technických specifikacích. Tento společný odborný jazyk je používán následujícími subjekty:
• výrobci, když deklarují výkonové parametry a vlastnosti svých výrobků,
• ale též orgány členských států, když specifikují požadavky, které se na ně vztahují,
• a jejich uživatelé (architekti, inženýři, stavitelé…), když si vybírají výrobky nejvhodnější pro jejich zamýšlené použití při stavebních pracích.

Otázka : Které kabely jsou zahrnuty pod působnost CPR?

Kabely zamýšlené pro trvalou instalaci v budovách a dalších stavebních dílech a podléhající požadavkům na výkonové parametry, pokud jde o reakci na oheň.
Za kabely pro pevné instalace ve stavbách se považují kabely, které nejsou specificky navrženy pouze pro dočasné instalace. Nejsou zde brány v úvahu výtahové kabely či jiné kabely specificky navržené pro použití v průmyslových procesech realizovaných v průmyslových prostorách (ovládací a napájecí obvody uvnitř strojního zařízení nebo výtahů ani jiné kabely specificky navržené k použití v průmyslových procesech, např. kabely přístrojového vybavení, termočlánkové kabely, kabely pro tažné řetězy nebo zapojení motoru apod.).

Otázka : Musejí mít kabely v předvyplněných instalačních trubkách a předem zapojených systémech označení CE?

CMS a předem zapojené systémy nespadají pod CPR, ale je důležité, aby jakékoliv kabely v prefabrikovaných systémech vedení jej splňovaly:
– jestliže finální aplikace předvyplněných instalačních trubek a předem zapojených systémů je ve stavebních a inženýrských dílech podléhajících požadavkům v oblasti reakce na oheň nebo
– jsou-li prodávány přes distribuční společnosti a jejich finální aplikace může být v oblasti stavebních a inženýrských dílech podléhajících požadavkům v oblasti reakce na oheň.

Otázka : Jaké je maximální jmenovité napětí, které se bere v úvahu pro obecné aplikace, a tudíž do oblasti působnosti normy ČSN EN 50575:2014+A1:2016?

CPR nerozlišuje kabely podle jmenovitého napětí, a tudíž všechny kabely nainstalované trvale ve stavbách podléhají tomuto nařízení. Nicméně určité speciální aplikace jsou vyňaty z oblasti aplikace normy EN 50575. Z tohoto důvodu v některých zemích mohou národní regulátoři definovat určité maximální jmenovité napětí, nad jehož hranicí se aplikace považuje za speciální aplikaci nespadající do oblasti aplikace normy EN 50575:2014+A1:2016.

Otázka: Spadají požárně odolné kabely pod nařízení CPR? A je v takovém případě možné připojit k nim značku CE?

Nařízení CPR pokrývá jak parametry v oblasti reakce na oheň, tak parametry odolnosti vůči požáru, ale dosud je k dispozici pouze harmonizovaná norma EN 50575 pro reakci kabelů na oheň. Z tohoto důvodu nemohou být požárně odolné kabely certifikovány podle nařízení CPR, dokud pro ně nebude vydána speciální harmonizovaná norma. Proto je dosud zakázáno připojovat značku CE a vydávat DoP (Prohlášení o vlastnostech) pro požárně odolné kabely.

Otázka : Kdo je podle nařízení CPR výrobcem?

Výrobcem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí stavební výrobek a umisťuje jej na trh v EU. Může se jednat o skutečného výrobce nebo o dovozce.

Otázka: Je velkoobchodník/distributor odpovědný za aplikaci CPR?

CPR popisuje obecnou povinnost distributorů následujícím způsobem. „(…) distributoři stavebních výrobků by měli být seznámeni se základními charakteristikami, pro které existují předpisy na trhu EU a zvláštními požadavky v členských státech ohledně základních požadavků na stavby, a měli by tyto znalosti využívat při svých obchodních transakcích.“
Když distributor umístí na trh nějaký výrobek pod svým vlastním jménem, je tento distributor považován za výrobce.

Otázka : Co se rozumí termínem „prohlášení o vlastnostech“ (DoP)?

DoP je dokument vypracovaný pro každý výrobek, na který se vztahuje CPR, který uvádí:
– identifikaci výrobku a výrobce,
– jeho zamýšlené použití,
– jeho základní vlastnosti, jak jsou udány jeho harmonizovanou výrobkovou normou.

Otázka : Co je účelem DoP?

Výrobce vypracováním svého DoP přejímá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s deklarovanými vlastnostmi.
Připojení označení CE následuje po vypracování DoP a označuje, že výrobce striktně dodržel všechny příslušné postupy pro vypracování svých DoP, jež jsou v důsledku toho přesná a spolehlivá.
Na základě informací obsažených v DoP se uživatel na svou vlastní odpovědnost rozhodne ohledně nákupu výrobku, který je vhodný pro jeho aplikaci.

Otázka : Je možné kombinovat prohlášení podle CPR a LVD (Low Voltage Direction 2014/35/EU)?

Možné to není, protože LVD vyžaduje prohlášení o shodě a CPR vyžaduje prohlášení o vlastnostech, tato dvě prohlášení by měla být vedena odděleně. Nicméně označení CE na štítku CPR by též pokrývalo LVD, ale opačně to neplatí.

Otázka : Jestliže nějaký výrobek již má označení CE podle LVD na samotném výrobku, mělo by být toto označení ukončeno, aby byl zajištěn soulad s požadavkem normy EN 50575:2014 + A1:2016, že by na štítku mělo být označení CE?

Ano, je tomu skutečně tak. Jednotné označení CE je určeno k tomu, aby pokrývalo všechny příslušné směrnice/nařízení. Podle CPR musí být označení CE doprovázeno na stejném místě určitými podrobnými informacemi, které v praxi není možné vytisknout přímo na kabel. Vytištění pouze samotného označení CE na kabel bez průvodních informací může proto být nezákonné.

Otázka : Jakým způsobem se požadavky CPR dotýkají kabelu dovezeného z oblasti mimo EU?

Požadavky CPR se aplikují na všechny kabely uváděné na trh v zemích EU nezávisle na zemi výroby.

Otázka : Jak může zákazník rozpoznat pravost kabelu označeného označením CE?

V případě pochybností si odborníci a spotřebitelé mohou ověřit pravost označení CE:
– dotázáním u svého národního kontaktního bodu pro stavby,
– dotázáním u notifikovaného orgánu, který je uveden v DoP a na štítku výrobku.

Otázka : Mohu používat v mé zemi kabel označený CE v jiné zemi?

Ano, označení CE má platnost v celé EU.

Otázka : Jak může uživatel vědět, že nějaký výrobek je správný pro aplikace podle CPR?

Následující prvky jsou nezbytné pro uživatele:
– znalost Eurotřídy požadovaná jakýmikoliv vnitrostátními předpisy pro stanovené stavební práce,
– označení CE s průvodními informacemi, jež se týkají certifikace,
– prohlášení o vlastnostech od dodavatele.

Ing. Jaroslav Hanzl,
Asociace výrobců kabelů