Pokračování z č. 1/2020

Spolehlivost proudových chráničů a pravidelné testování

Mnohaletým výzkumem a prověřováním funkčnosti ochranných opatření v desítkách tisíc instalací nízkého napětí po celém světě bylo prokázáno, že existuje určitá technicky dosažitelná hranice spolehlivosti proudových chráničů. Míra selhání ve sledovaném období 10 let se pohybuje v průměru od 3 do 5 %, bez ohledu na výrobce. Během 30 let používání, což je obvyklá doba životnosti instalace, stoupne počet nefunkčních kusů až na 10 %. Možným řešením zlepšení spolehlivosti je cílený výběr klíčových komponentů ze sériové výroby. Výchozím provedením jsou proudové chrániče se zpožďovacími obvody, které obsahují zásobník energie (kondenzátor). Ten zaručí vybavení relé s permanentním magnetem s vyšší energií, než je tomu u typů bez zpoždění. Na základě výsledků zkoušek dlouhodobé životnosti je možné garantovat vyšší spolehlivost celého proudového chrániče. S tím souvisí i prodloužené intervaly pravidelných kontrol testovacím tlačítkem, která je prodloužena na půl roku a u některých typů až jeden rok… (chci předplatit časopis)

Ing. František Štěpán