Pokračování z č. 4/2019

Výběr proudového chrániče s ohledem na různé druhy reziduálních proudů

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, pokud máme správně vybrat vhodný typ proudového chrániče s ohledem na různé druhy reziduálních proudů, musíme vědět, o jaký typ spotřebiče a zapojení se jedná. Rozdělení typů proudových chráničů a jejich použití v různých zapojeních s polovodičovými usměrňovači je uvedeno ve výrobkových normách pro proudové chrániče, příp. také v normě pro instalace ČSN 33 2000-5-53, ed. 2: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje (2016), viz. tabulka 11 (předchozí text). Pravidla výběru jsou formulována obecně a uplatňují se jednotně bez ohledu na druh sítě (TT, TN, IT).
V případě obvodů se spotřebiči třídy II může reziduální proud vzniknout jen při porušení izolace a následném dotyku s přístupnou nebezpečnou živou částí. Při porušení izolace je riziko možného úrazu dáno součinem pravděpodobnosti poruchy izolace, současného dotyku osoby s živou částí a přítomností vysoké hodnoty stejnosměrné složky. Je zřejmé, že skutečné riziko je v těchto případech velmi malé. Nicméně se uplatňuje pravidlo, že pokud existuje známé riziko a překročí přijatelnou hranici, je nutné s ním počítat a omezit na minimum. Proto se pravidla pro výběr typů proudových chráničů pro zjednodušení uplatňují obecně, bez ohledu na druh sítě a třídu ochrany… (Chci předplatit časopis)