Podpůrná služba v evropských sítích přenosu elektrické energie

K zajištění stability elektrizační přenosové soustavy nakupují jednotliví evropští operátoři – členové sdružení ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) tzv. podpůrné systémové služby. Ty se liší nejen typem poskytované služby, ale zejména její pohotovostí tzn. tím, do kolika sekund či minut musí být služba poskytnuta. V zásadě se jedná o primární regulaci výkonu (najetí do 30 s), sekundární regulaci výkonu (realizace do 10 min) a různé 5 až 15 minutové kladné či záporné zálohy. Tyto služby jsou nakupovány na volném trhu většinou formou aukce se závazkem určitého výkonu na připojovacím bodě po určité období. Poskytovateli jsou převážně provozovatelé energetických zdrojů.
Dalšími nemálo důležitými službami jsou produkty poskytované na základě dlouhodobých smluv. Zde se jedná o sekundární regulaci jalového výkonu, ostrovní provoz daného zdroje a o tzv. start ze tmy. K této druhé kategorii patří i různé mezinárodní výpomoci v rámci synchronně pracujících elektrizačních soustav.
V poslední době se stále větší pozornost věnuje primární regulaci výkonu. A to i proto, že v této oblasti nacházejí stále větší uplatnění moderní bateriová úložiště elektrické energie.

Primární regulace výkonu

Pro účely stabilizace síťové frekvence 50 Hz v přenosové soustavě využívají operátoři nástroj umožňující kompenzovat nepředvídané kolísání sítě v řádu několika sekund. Takovýmto řešením s reakční dobou do 30 s je právě již zmiňovaná primární regulace výkonu, německy Primärreserve, či také: Primärregelleistung, zkratka PRL, nebo anglicky Primary Control Reserve PCR. Jedná se tedy o zálohu prvního sledu, která je bezprostředně konfrontována s problémem sítě a má za úkol tuto nestabilitu zmírnit či zcela odstranit. … (Chci předplatit časopis)

Primární regulace výkonu