Význam zvládnutí problematiky vyhledávání podzemních komunikací a jejich poruch pro jednotlivé rezorty hospodářství

Pokračování z č. 1/2021

Obecný pohled na problematiku vyhledávání podzemních inženýrských sítí

Trvale se rozvíjející národní hospodářství využívá čím dále, tím více různých druhů podzemních komunikací. Každá výstavba, či přestavba průmyslového provozu nebo administrativního centra, obsahuje podstatnou položku – tzv. inženýrské sítě. Tento pojem v sobě zahrnuje sítě telekomunikačních a silnoproudých rozvodů, ale také další sítě technologických přípojek (vodovod, plyn, kanalizace, rozvod technických plynů, ev. vzduchotechnika).
Obecně lze říci, že všechny podzemní komunikace jsou investičně velmi náročné a jejich životnost je plánována řádově na desítky let. Opravy jejich poškození jsou často velmi obtížné a představují značné náklady. Sekundárně pak může být ohrožena i funkčnost silnoproudých, telekomunikačních i datových sítí, které tvoří infrastrukturu některých společensky důležitých objektů (sídliště, nemocnice, dopravní objekty aj.). Neznalost výskytu, nebo přesné polohy podzemních komunikací pak každoročně působí škody za miliony korun.
Časté dislokace pracovišť vyvolané vývojem techniky, organizačními změnami, ale také změnou užívané technologie, vede k tomu, že v daném okamžiku „přestavby“ musí být provedena „inventura“ všech vedení silnoproudých kabelů, sdělovacích rozvodů, datových kabelů, uzemnění, ale také je nutné zjistit přesné trasy skrytých potrubí vody, topení, plynu event. dalších technologických rozvodů (např. v nemocnicích). Ze zkušeností víme, že např. kabel má obvykle polohu jednak vyprojektovanou, pak navrženou k realizaci (např. 1 m hluboko a 0,5 m podél hrany chodníku), a potom skutečně realizovanou (danou výkopovou rýhou vykopanou např. bagrem).
Potřeba vyhledávání podzemních inženýrských sítí vyplynula jak z důvodů obtížného získávání informací o podzemních sítích, tak i proto, že by výkresy, plány a informace mohly být vadné, neúplné nebo dokonce žádné… (chci předplatit časopis)

doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.