Úvod do problematiky vyhledávání podzemních předmětů, podzemních vedení a podzemních inženýrských sítí

Jednou z nejdůležitějších snah při stavební činnosti je racionalizace záměrů, návrhů i realizací vznikajících nových stavebních objektů. Tyto snahy významně ovlivňují velmi nepříjemné zprávy o tom, že pro neznalost, neinformovanost, neopatrnost, či dokonce nedbalost lidí vznikají jednak nevratná archeologická narušení historických podzemních památek, ale častěji také hospodářské škody v důsledku poškozování již existujících podzemních inženýrských sítí. Přitom se předpokládá, že tyto velmi nákladné podzemní komunikace mají plánovanou dlouhodobou životnost. Proto je záležitost přesné znalosti jejich geografického průběhu nutnou podmínkou pro realizaci každé nové výstavby.
I když tyto podzemní komunikace musí být mapovány, mohou být v praxi tyto plány nepřesné, např. v důsledku nových terénních úprav, při kterých dojde ke ztrátě orientačních bodů. Z toho jednoznačně vyplývá velká důležitost lokálního průzkumu terénu před zahájením jakýchkoliv výkopových prací. Tato okolnost vedla k tomu, že se začaly konstruovat přístroje, které umožňovaly vyhledávat různé podzemní objekty, ať už jednotlivých kovových předmětů, anebo častěji podzemních vodivých vedení různých inženýrských sítí. Účelné využití přístrojů a metod, které tuto činnost umožňují, je možno označit jako racionalizační opatření nadresortního významu. V současné době by měly mít všechny organizace, které provádějí výkopové práce takovéto hledače k dispozici a systematicky je užívat.
Z principiálního hlediska rozlišujeme dva základní typy hledačů. Jednak jsou to přístroje, indikující přítomnost jednotlivých kovových objektů… (chci předplatit časopis)

doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.