Využití kabelových rozvodných skříní pro datové rozvody řešené optickými kabely

Dnem 1. ledna 2020 vstoupila v platnost novelizovaná podniková norma energetiky PNE 35 7000 ed. 2 Distribuční rozváděče nízkého napětí – Kabelové rozvodné skříně a vydáním normy vyvolaná Změna Z1 – PNE 35 7040 ed. 3 Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách. Uvedené technické podklady byly (kromě dalších) zařazeny do plánu tvorby podnikových norem energetiky pro rok 2019 zejména na základě požadavku energetických rozvodných společností ČEZ a E.ON.

Změny proti předchozímu prvnímu vydání PNE 35 7000

Druhé vydání PNE 35 7000 svou náplní požadavků navazuje na první vydání normy z roku 2016, vychází z nových požadavků provozovatelů distribučních soustav a poznatků výrobců kabelových rozvodných skříní.
Za hlavní změny proti prvnímu vydání PNE možno uvést:

  • v nově zařazeném článku 7.8 norma zavádí základní zásady na zaústění optických kabelů do kabelových rozvodných skříní a zásady pro umístění komunikačního zařízení (např. opakovače signálů) v kabelových skříních;
  • zapracované požadavky na provedení základního uzavíracího mechanizmu kabelových skříní (závěrů s přiřazeným odpovídajícím klíčem), nahrazující ČSN 35 9754 zrušenou k 1. lednu 2018. Norma byla rozšířena o informativní PŘÍLOHY C, D, E a F, obsahující nákresy závěru a vložek závěru rozvodných zařízení pro odvětví energetiky a pro ostatní odvětví, včetně souvisejících energetických klíčů. Kótované rozměry závěrů a klíčů uvedené v nákresech musí být dodrženy;
  • doplnění používaných termínů a jejich definic v návaznosti na nově zapracované výše zmíněné problematiky;
  • požadavek stanovující pro kabelové skříně obsahující technická řešení umožňující zaústění a ukončení optických kabelů v těchto skříních, umožňující umístění a napájení součástí opakovačů signálu a v případech, je-li skříň pro optické kabely konstrukčně spojena s kabelovou skříní povinnost, že návrh příslušného provedení kabelové skříně (včetně spojené skříně pro optické kabely) se musí ověřovat podle tabulky 2 PNE;
  • aktualizaci souvisejících a citovaných norem ČSN i PNE a právních předpisů;
  • drobné úpravy stávajícího textu PNE podle nových poznatků a platných technických norem.

Poznámka k uvedeným změnám: Současný stav a rozvoj optických sítí kabelového charakteru projektovaný a realizovaný pro přenos dat, řešený jako souběh přiložený ke kabelovému vedení nn nebo v samostatné optické trase, se dotýká (kromě objektů rozvoden, trafostanic) zejména používaných kabelových rozvodných skříní, pro které stanovuje základní technické a bezpečnostní požadavky platná PNE 35 7000. Vzhledem k tomu, že… (chci předplatit časopis)

Václav Macháček