V rámci prací Technické normalizační komise pro elektrotechnické předpisy (TNK 22) při České agentuře pro standardizaci byly vypracovány dvě nové technické normalizační informace (TNI) – TNI 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: RevizeKomentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 (platí od března 2020) a TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, která vyšla v srpnu 2020. Nejprve tedy k TNI 33 2000-6.
Pozorný čtenář ČSN 33 2000-6 ed. 2 si zajisté všiml, že tato norma vychází z praxe, kdy všechny složky přípravy, realizace a kontroly úzce spolupracují. Tvůrci mezinárodní normy vycházeli ze zahraniční běžné praxe, kdy jsou všechny tyto složky součástí jedné firmy, což v tuzemsku není zcela běžné. Dále tuzemské stavební předpisy ponechávají na libovůli investora, zda projektant oboru elektro bude vykonávat autorský dozor či ne. Rovněž uvedené tabulky převzaté z HD 60364-6 ed. 2 do ČSN 33 2000-6 ed. 2 nevyhovovaly pro běžnou tuzemskou praxi.
Z tohoto důvodu došlo souběžně s přípravou nové TNI 33 2000-6 k vypracování změny Z2 ČSN 33 2000-6 ed. 2. Tato změna platí od března 2020. Změna Z2 ČSN 33 2000-6 se dotýká příloh normy a formulářů v ní uvedených… (chci předplatit časopis)

Ing. Karel Dvořáček