V listopadu 2018 byl vydán konečný návrh evropské normy EN 16941-2 označený jako FprEN 16941-2 On-site non-potable water systems – Part 2: Systems for the use of treated greywater (Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 2: Zařízení pro využití upravených šedých vod). Jedná se o druhou část EN 16941. První část normy se týká využití srážkových vod a byla zavedena do soustavy ČSN již v prosinci 2018. V konečném návrhu 2. části normy se však vyskytovaly chyby, a proto stále čekáme na vydání konečného znění normy. Po vydání konečného znění bude norma zavedena do soustavy ČSN. Předpokládá se zavedení normy překladem. Práce na přípravě ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích, jež se připravovala v technické normalizační komisi TNK 95 Kanalizace, byly pozastaveny.
Tento článek je stručnou informací o obsahu konečného návrhu EN 16941-2.

Předmět normy

Norma bude platit pro projektování, dimenzování, instalaci, označování, uvádění do provozu a údržbu zařízení pro využití šedých vod.
Nová norma předpokládá využívání šedých vod pro:
– splachování WC;
– zalévání zahrad;
– praní;
– úklid.
Kromě pojmu „šedá voda“, kterým se rozumí splaškové odpadní vody s výjimkou splaškových odpadních vod od záchodů a pisoárů zavádí norma pojem „lehká šedá voda“, což jsou šedé vody s výjimkou splaškových odpadních vod z kuchyní a praček… (chci předplatit časopis)