Od 18. listopadu 2018 je zavedena nová ČSN pro elektrická zařízení na staveništích a demolicích – ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.
Současně s jejím zavedením byla stanovena i souběžná platnost ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 ta platí do 18. 5. 2021.
Rozsah platnosti nové normy – ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 neuvádí neplatnost vůči Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů) – a to z toho důvodu, že jedná se o jiný druh prací.
Ustanovení této normy neplatí pro elektrická zařízení v administrativních prostorech staveniště (v kancelářích, šatnách, zasedacích místnostech, jídelnách, restauracích, ubytovnách, toaletách).

Základní rozdíly ed. 3 oproti ed. 2

• Světlá výška nadzemních vedení nad stavbami musí být odsouhlasena vlastníkem nadzemního vedení na základě rozměrů strojů užitých na staveništi, jako jsou jeřáby a i dalšího zařízení, jako jsou žebříky a lešení, která mají být použity.
• Obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně a ostatní obvody napájející ruční elektrické zařízení o jmenovitém proudu do 32 A včetně musí:
– být chráněny automatickým odpojením od zdroje spolu s doplňkovou ochranou přístrojem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30 mA (viz HD 60364-4-41:2007, 415.1.1) nebo… (chci předplatit časopis)

Ing. Karel Dvořáček