Současná doba přinesla řadu nových a důležitých informací i do oblasti odečtů a rozúčtování spotřeby vody a tepla. Posunují se termíny předání vyúčtování a splatnosti nedoplatků a přeplatků. Mění se však i celkový náhled na sledování, předávání a vyhodnocování dat o spotřebě.

Jasnou prioritou jsou dálkové odečty inteligentními sběrnicemi dat

Právě využívané technologie v letošním roce ukázaly rozdíly v efektivitě práce jednotlivých rozúčtovacích společností a schopnosti dodávat požadovaná data v termínu. V této chvíli se jasně potvrdila výhodnost odečtů dat o spotřebě tepla a vody pomocí obousměrně komunikujících inteligentních sběrnic dat. Výhodou je, že jsou data z měřících přístrojů odečítána průběžně a zcela automaticky, takže jsou kdykoliv k dispozici bez nutnosti vstupovat do bytů nebo domů i bez potřeby pochozích odečtů technikem společnosti. Požadavkům nejlépe vyhovují obousměrně komunikující sběrnice dat a navazující služby společnosti ista Česká republika, která v současné době zajišťuje odečty a rozúčtovaní nákladů na teplo a vodu pro více než 260 000 bytů po celé republice.
Dálkové odečty inteligentními sběrnicemi dat také umožňují jedinečnou nadstavu v podobě možnosti on-line sledování spotřeby tepla a vody v průběhu roku. To je v souladu s blížícími se požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ, o energetické efektivnosti (EED) o dálkových odečtech a transparentnějších informacích o spotřebě. Možnost mít průběžnou spotřebu tepla a vody pod kontrolou však přináší okamžitý efekt pro každého bydlícího.

Posun termínů pro předání rozúčtování za služby, teplo a vodu 2019

Na aktuální situaci reaguje nový zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. V souladu se zákonem, konkrétně § 7, je letošní termín předání vyúčtování příjemcům služeb do 31. 8. 2020, tím se posouvá i lhůta pro finanční vypořádání do 31. 12. 2020. Zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 27. 4. 2020.

„Díky nejmodernějším technologiím, které naše společnost využívá, jsme i v letošním roce ve ztížených podmínkách omezení nouzovým stavem z důvodu pandemie koronaviru, bez problémů zvládli vyhodnocení ročních odečtů a rozúčtování nákladů na teplo a vodu ve standardním termínu,“ hodnotí aktuální situaci Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika. Využívání hi-tech technologií společnosti ista Česká republika tak zjednodušuje práci i firmám, zabývajícím se správou bytových domů.

ista Česká republika s.r.o.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
tel.: +420 296 337 511
e-mail: ista@ista.cz
www.ista.cz