Požární ochrana v odvětví výroby dřevotřískových desek je vždy aktuální téma. Hlásič GreCon DLD 1/9, který byl poprvé představen na veletrhu LIGNA 2019, fascinuje zákazníky svými výkonovými možnostmi. Tento hlásič např. dokáže rozpoznat náhlé neškodné vnější světlo od nebezpečných jisker nebo žhnoucích uhlíků. Enormní účinnost tohoto hlásiče a výsledné možné aplikace zdůrazňují ještě více vůdčí technologické postavení společnosti Fagus-GreCon v oboru požární ochrany průmyslových výrobních závodů.
Doutnající ohně jsou často zdrojem větších požárů a výbuchů. Statistiky jasně dokazují, že tyto výbuchy a požáry ve výrobě často zničí více než to, k čemu dosáhnou plameny. Společnosti stále dokola čelí významným hospodářským problémům zaviněným požáry. A ne proti každému jednotlivému následku požáru je možné se pojistit. Proto požáry často nepřímo vedou k insolvenci. Preventivní ochrana proti požárům a výbuchům je důležitým prostředek nejen k ochraně výroby, ale také společnosti a osob, které v ní pracují.
Systém společnosti Fagus-GreCon zaměřený na detekci a hašení jisker se používá ve dřevozpracujícím průmyslu už déle než 40 let. Soustavný vývoj tohoto systému ze strany přední společnosti na trhu se sídlem v německém Alfeldu zajišťuje nejen optimální požární ochranu, ale také stále atraktivnější využití ve výrobě, a to díky zvyšující se schopnosti rozpoznávat reálná nebezpečí od situací, které jsou nebezpečné pouze zdánlivě, i stále všestrannější využitelnosti v příslušném prostředí.

Proto také prezentace nejnovějšího hlásiče GreCon DLD 1/9 vyvolala na letošním veletrhu Ligna v Hannoveru vlnu zájmu – protože hlásič představený na veletrhu nejen sleduje všechno, co je nebezpečné a může způsobit požár, ale také zajistí toto fungování i za podmínek prostředí. Až donedávna byly pro různé podmínky prostředí zapotřebí také různé hlásiče. Nový hlásič GreCon DLD 1/9 je také citlivější než dosavadní hlásiče v řadě DLD a má mnohem tenčí, a tedy prostorově úspornější kryt.
Díky inteligentnímu detekčnímu systému, který je u tohoto hlásiče poprvé použit, je možné odlišit reálné zdroje vznícení od falešných. Tento inteligentní hlásič je schopen rozlišit, zda se jedná o nebezpečnou jiskru nebo do systému svítí pouze neškodné vnější světlo malými otvory v potrubí nebo otvorem revizní klapky. Tato technologie minimalizuje např. narušení procesu v důsledku náhlého výskytu vnějšího světla.
Hlásič trvale kontroluje své provozní podmínky. Všechny stavové údaje se ukládají v ústředně.

„S tímto hlásičem dosahujeme optimálního výkonu detekce pro všechny zdroje vznícení za různých podmínek prostředí a dále rozvíjíme naši nabídku v oblasti požární ochrany.“
Systémy samočinného SHZ GreCon detekují jiskry, žhavé částice a plameny ihned po jejich vzniku, v časech od 10 ms podle typu hlásiče. Po zjištění a vyhodnocení jsou podniknuta protiopatření, tj. okamžité spuštění hasicího procesu (převážně nízkotlakou vodní mlhou, případně zaplavením nebo protiplamennou vodní uzávěrou), zastavení stroje, vypnutí odsávání, aby se uhasilo ohnisko a zabránilo rozšíření požáru nebo výbuchu.

Veškerá tato opatření jsou podniknuta ve zlomcích sekundy. Toto je rozdíl ve srovnání s dalšími protipožárními systémy: systém GreCon bojuje se začínajícími příčinami a ne až se vzniklým požárem. Detekce zdrojů vznícení se provádí pomocí IR hlásičů, které zachycují infračervené záření. Tyto citlivé hlásiče dokáží zachytit ohnisko i přes vrstvy prachu nebo v hustém toku dopravovaného materiálu. Vysílají signály do řídicí ústředny, která je zpracuje a okamžitě automaticky zahajuje příslušná opatření. Hasicí trysky jsou nainstalovány ve směru toku materiálu v příslušné vzdálenosti za hlásiči jisker.
Toto ochranné hasicí zařízení generuje pomocí speciálních trysek vodní clonu, aby se zabránilo šíření tepla od zdroje požáru do okolního prostoru, a vysoce účinnou vodní mlhu, která uhasí vznikající ohnisko požáru. Další možností je spuštění skrápěcího zařízení, vodní clony (na oddělení sousedních požárních úseků), nebo zaplavení (např. filtru, zásobníku apod.). Prostřednictvím systému společnosti GreCon určeného pro včasnou detekci požáru v kombinaci s automatickým hašením lze riziko vzniku požáru účinně eliminovat na minimum.

Pro zajištění dostatečného tlaku a průtoku požární vody pro hasicí/zaplavovací zařízení lze použít místní zdroj požární vody nebo vlastní posilovací stanici tlaku vody. Poruchové stavy zásobování vodou jsou signalizovány ústřednou GreCon. Ústředny GreCon umožňují ovládání návazných zařízení přímo, nebo přes systémy MaR a propojení na nadstavbový systém nebo PCO. V České republice je systém schválen autorizovanou osobou AO 216 PAVUS, a.s. Praha.
Systémy pro detekci a hašení jisker patří mezi nejúčinnější protipožární systémy pro detekci a potlačení možných zdrojů požáru v odsávacích a dopravních potrubích, filtrech, silech, bunkrech a dalších dopravních systémech. V České republice a na Slovensku zastupuje systémy detekce a hašení jisker GreCon již od roku 1998 společnost INTE, s.r.o.
Máme bohaté zkušenosti se systémy potlačení požáru a výbuchu v technologických zařízeních. Realizaci zakázky zajišťujeme komplexně od nabídky, přes projektovou dokumentaci, montáž, revize/kontroly, zprovoznění, až po záruční a pozáruční servis.

Více informací na www.inte.cz