Při odstraňování úniků plynu u hlavních uzávěrů, opravách a rekonstrukcích OPZ v budovách

Popis problému

Při provádění pravidelné kontroly těsnosti plynárenského zařízení podle TPG 913 01 a Části III TPG 905 01, nebo při výjezdu pohotovostní služby podle Části XII TPG 905 01, je zjištěn únik na plynovodní přípojce (rozebíratelném spoji před hlavním uzávěrem plynu). V této souvislosti je současně zjištěna závada na hlavním uzávěru plynu (HUP), umístěném uvnitř budovy podle čl. 4.4.2 d) TPG 704 01. Nebo je na HUP zjištěna závada při rekonstrukci plynovodní přípojky. Pokud je zjištěn únik plynu, musí být, podle klasifikace a zatřídění úniku plynu (viz TPG 913 01), provedena příslušná opatření a únik plynu odstraněn.

Praktické řešení problematiky

Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu odběrného plynového zařízení (OPZ) se musí odstranit závada na HUP a únik plynu, a to buď opravou stávajícího HUP, nebo jeho výměnou za plnoprůchodný kulový kohout, viz čl. 4.3.3.2 TPG 704 01. Protože prováděné činnosti zasahují do OPZ, musí být provedeno odstranění závady na HUP po ohlášení a v součinnosti s vlastníkem objektu a OPZ (dále jen „vlastník“).
Pokud je při odstraňování úniku plynu na přípojce zjištěno, že stávající HUP není funkční a není možná jeho oprava, provede se výměna „kus za kus“ formou údržby stavby, resp. udržovacích prací na OPZ podle § 3, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud stávající HUP není s integrovanou protipožární armaturou nebo není instalována samostatná protipožární armatura (OPZ bylo realizováno podle v té době platných předpisů, kdy nebyla požadována instalace protipožární armatury),… (chci předplatit časopis)

Ing. Jiří Buchta, CSc.,
předseda sekce plyn ČSTZ,
soudní znalec – technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny),
ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení