Odvodnění výstavby se stává s prohlubujícím se nedostatkem vody důležitým, ale stále podceňovaným prvkem soustavy stavebnictví. Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb. [1] mimo jiné uvádí:
„…Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno
realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod.
Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací…“
Kanalizace se zdá všem účastníkům výstavby tak snadná profese, že ji může zvládnout kdokoli. Řada poruch staveb tuto představu vyvrací.
Historie čištění a likvidace odpadních vod sahá až do starověku a od té doby se technologie posunuly dopředu. Metody čištění napodobují procesy probíhající v přírodě. První splachovací záchody pochází z období kolem roku 2500 před naším letopočtem a byly objeveny na Krétě a v západní Indii. Poměrně dokonalou kanalizační sítí, která sváděla odpadní vody do nejbližší řeky, byla vybavena města ve starověkém Řecku. V Římě je stále funkční kanalizační systém Cloaca Maxima ze 7. století před naším letopočtem. Z té doby jsou známy i první pokusy o čištění odpadní vody pomocí vsakování do propustné půdy v Řecku. Ve středověku se vývoj kanalizačních systémů takřka zastavil. Lidé se s odváděním odpadních vod nezabývali a tak splašky protékaly přímo ulicemi. Situace byla naprosto katastrofální, městy se šířily zápach a nemoci. V Praze se podmínky začaly měnit po roce 1660, kdy byly vybudovány klenuté stoky v příkopech původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů do Vltavy. [2] V dnešní době se bohužel na ulicích a na dětských hřištích objevují psí výkaly ve stále větším množství… (chci předplatit časopis)