Rok 2020 a 2021 jsou poznamenány pandemií koronaviru a v rámci ochrany zdraví se řešila především mimořádná opatření, která se měnila podle dané epidemiologické situace. Některá stanovila povinnosti i zaměstnavatelům a zaměstnancům. Přesto se objevily také jiné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které stojí za zmínku.
Došlo např. k významné novele zákoníku práce zákonem č. 285/2020 Sb., který vyšel 26. června 2020 s účinností od 30. července 2020 a 1. ledna 2021.
Důležité změny nastaly v oblasti odškodňování pracovních úrazů, především smrtelných pracovních úrazů. Nový § 271f upravuje jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, která přísluší manželovi, partnerovi, dítěti a rodiči postiženého zaměstnance. Tato náhrada přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.
Pozůstalým po zaměstnanci, který utrpěl smrtelný pracovní úraz, přísluší podle § 271g zákoníku práce náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, které tvoří výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo. Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých podle § 271i již není stanovena jako pevná částka a oproti předchozí právní úpravě se neváže u dětí zemřelého na jejich zletilost a u rodičů zemřelého na nutnost jejich žití ve společné domácnosti. Přísluší pozůstalému nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo. Je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této částky… (chci předplatit časopis)

Kateřina Hrubá