Vyjádření k dotazu na ustanovení v podnikových normách energetiky

Česká energetika využívá při činnostech na přenosové a distribuční soustavě a pro zajištění dodávek elektřiny zákazníkům ustanovení více než osmdesáti aktuálních podnikových norem energetiky (PNE), které vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky.

Poznámka: Z hlediska zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon v platném znění) lze chápat PNE jako technické normy oborového charakteru přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů, převážně závazného charakteru a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení v rámci smluvních vztahů.

Do počtu aktuálních PNE patří i dvě normy řešící energetickými společnostmi požadované provedení elektroměrových rozváděčů, normy, které jsou předmětem následujícího dotazu:

„Proč vyžaduje energetika v podnikové normě při zapojení třífázových elektroměrů pořadí barev připojovaných izolovaných fázových vodičů L1 – hnědá, L2 – černá, L3 – šedá, když v mezinárodní normě je uvedeno pořadí barev ČERNÁ, HNĚDÁ, ŠEDÁ“.

Platné technické normy ČSN související s dotazem

  • ČSN EN 60445 ed. 4 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů z července 2011 (platnost normy bude ukončena k 8. 9. 2020).
  • ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů z května 2018.
  • ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení z dubna 2014.

Citované technické normy a z nich níže vybraná ustanovení byly podkladem při tvorbě předmětných norem PNE z hlediska identifikace fázových vodičů barvami a z hlediska pořadí (rotace) barev zapojovaných vodičů…. (chci předplatit časopis)

Václav Macháček, ČENES