Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (dále jen AVK) iniciovala v roce 2016 v rámci technického týmu vznik skupiny, která se zaměřuje na odebírání vzorků kabelů z velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě, jejich následnou kontrolu a dohled nad účinnou nápravou nedostatků. Před započetím odběrů byly dohodnuty hodnotící kritéria, pravidla odběrů (např. výrobce nezkouší svoje vlastní kabely, ale jiného člena nebo nečlena AVK) a měření vybraných minimálních parametrů. Kontroly se zaměřují na sdělovací kabely s výjimkou světlovodných a silové vodiče a kabely do 1 kV. Při zjištění závad informujeme příslušného výrobce a žádáme ho o vyjádření. Po sdělení stanoviska od výrobce kontrolujeme následně účinnost opatření. Odebrané a zkoušené vzorky tvoří pouze nepatrnou část realizovaných prodejů na trhu.

Vyhýbá se horší kvalita výrobků na trhu kabelům?

AVK postupně zaznamenávala zhoršování kvality kabelů, jenž jsou prodávány v České a Slovenské republice. Hlavní příčinu vidíme v nedostatečném dohledu na trhu a chybějícím jednotným výrobkovým normám pro nejrozšířenější typy kabelů do napětí 1 kV. Koncový zákazník se může setkat s kabely, které kromě neplnění bezpečnostních požadavků v kritických situacích (při požáru), jehož následkem jsou vyšší škody na majetku, vyšší ohrožení zdraví nebo i nebezpečí úmrtí, které mají nižší životnost díky některým nevyhovujícím parametrům, které nejsou vždy okem detekovatelné. Investorům mohou vzniknout vícenáklady při opravách již zabudované instalace při neudělení revize.
Při vyhodnocení zkoušek kabelů se občas setkáváme se situací, že nemáme k dispozici podnikovou normu (výrobce ji nemusí dát k dispozici). Je-li to možné, tak pro srovnání výsledků používáme podnikovou norma jiného člena AVK, vyrábějící kabely se stejným názvem. Vzhledem k tomu, že pro kabely typu 1-CYKY, 1-AYKY neexistuje harmonizovaná norma (CENELEC ji připravuje již několik let), je pak paradoxem, že kabel se zavedeným názvem může mít jiné parametry, jako má stejný kabel od jiného výrobce. AVK se proto zaměřuje na sjednocení různých podnikových výrobkových norem pod jednu ČSN normu, takže pro zákazníka nebude nemilým překvapením, že stejný název výrobku od různých výrobců má rozličné parametry. Prvním výsledkem práce je norma ČSN 34 7411 na kabely CYKY a CYKYLo vydaná v roce 2014. Dále AVK zpracovává národní přílohu k připravované HD 603, jenž by měla zahrnovat kabely 1-CYKY a 1-AYKY a také připravuje normu na kabely JYTY.
AVK od roku 2016 provedla 96 kontrol.
Procento výrobků, jenž je zařazeno do kategorie 3 – hlavní neshoda se pohybuje mezi 14 % (1. pol. 2018) a 43 % (2. pol. 2017).

Jak ale zákazník pozná, že kupuje nekvalitní výrobek? Pokud se nejedná o zjevné závady je zjištění nekvality bez dalšího měření obtížné. Podobně, jako u jiných výrobků, je vhodné nakupovat kabely renomovaných výrobců. Vodítkem může být informace, že při odběru z trhu za 1. polovinu 2018 vykázali členové AVK v průměru 6× méně trestných bodů než nečlenové. Nekvalita je také stále více sledována na všech trzích EU.
Bez účinné kontroly trhu a tlaku na výrobce se můžeme dočkat dalších nepříjemností jako jsou používané pokovené hliníkové dráty v kabelech, jenž imitují měď, anebo ocelové lanko ve flexibilních kabelech.
Nekvalitu řešíme spolu s akreditovanými orgány v ČR (EZÚ) a SK (EVPÚ), se kterými připravujeme postup dalších prověrek na trhu, případné odebrání výrobkového certifikátu až po podání podnětu k přezkoumání na ČOI, resp. SOI, které může vést až k finančním sankcím či nařízení o stažení výrobku z trhu.
Naší snahou nadále zůstává pokračování v odběrech kabelů a vodičů, jejich měření a zavedení účinných opatření u výrobců dodávajících na trh nekvalitní výrobky. Odbornou i laickou veřejnost budeme informovat o dalších krocích AVK i nálezech nekvalitních výrobků, a to ve víře, že jim pomůžeme se chránit před nekvalitními výrobky a nezodpovědným chováním některých výrobců v tuzemsku i zahraničí. Obor výroby kabelů budeme takto udržovat na profesionální a spolehlivé úrovni.
V případě podezření na nekvalitní výrobek (je zapotřebí mít k dispozici etiketu a na kabelu musí být potisk) nás můžete kontaktovat na emailu info@vyrobcikabelu.cz

Ing. Josef Rimeš, AVK